Dr. Ashok N. Johari

Children's Orthopaedic Centre,

2nd Floor, Bobby Apartments,

143 L. J. Road, Mahim (W),

Mumbai 400016, INDIA.

Tel: +91 22 24365050, 24374040

Email: drashokjohari@drashokjohari.com